Clases de Acceso a Grado Medio

Prepara la prueba de acceso con mundoclases A Coruña y cursa el ciclo formativo que te interesa

Contacta
d

 Descripción del curso

Podemos ayudarte a preparar la parte general y/o la parte específica de las pruebas de acceso al grado medio.

 

A

 Metodología de las clases de acceso al grado medio:

  • Grupos reducidos (máximo 5 alumnos)
  • Práctica con exámenes de otros años
  • Control periódico para certificar tus progresos
  • Profesores especializados
T
Información da Xunta de Galicia para Acceso a Grado Medio

Introdución

A proba de acceso a ciclos formativos de grao medio de formación profesional constitúe un recoñecemento da competencia e madureza daquelas persoas que non cumpren os requisitos académicos establecidos para cursar estes estudos. Esta proba garante o dereito das persoas ao acceso á educación e á formación ao longo da vida, co fin de aumentar a empregabilidade e fomentar a promoción e a proxección da carreira académico-profesional, logo de acadar o óptimo desenvolvemento das capacidades individuais. 

Para poder concorrer á proba é necesario ter cumpridos dezasete anos ou cumprilos no ano natural de celebración da proba.

A proba divídese en tres partes:

– Sociolingüística: Lingua castelá, Lingua galega, Ciencias sociais.

– Matemática: matemáticas.

– Científico-técnica: Ciencias da natureza, Tecnoloxía.

A proba dará lugar a obtención dunha certificación na que constará a nota final lograda e a cualificación obtida en cada unha das partes que a compoñen.

A certificación da superación da proba dará acceso a calquera ciclo formativo de grao medio, nas condicións de admisión que se establezan.

Para quen realizara a proba na Comunidade Autónoma de Galicia e non a superara na súa totalidade, a certificación permitirá manter a cualificación obtida nas partes superadas cunha puntuación igual ou superior a cinco durante un máximo de dous anos nas probas de acceso a ciclos formativos de grao medio en Galicia.

Existirá unha porcentaxe de reserva de prazas por cada centro e ciclo para as persoas que accedan pola cota de proba de acceso. A adxudicación de praza estará condicionada pola cualificación obtida na proba.